Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Hadawathe Kathawa - හදවතේ කතාව
Advertisement
Ada Derana News

United National Party (UNP) Leader Ranil Wickremesinghe will enter the parliament through the national list at the upcoming general election, says UNP MP Sarath Fonseka. MORE..

27 Feb 2020 (11:47 AM)

Saudi Arabia on Thursday (Feb 27) suspended arrivals by foreigners for the Umrah pilgrimage and tourists from two dozen countries where the new coronavirus has spread, as a growing number of cases globally deepened fears of a pandemic. MORE..

27 Feb 2020 (10:40 PM)

#8203;The two Sri Lankans on board Diamond Princess the cruise ship have been sent to India after being tested negative for COVID-19, says the Embassy of Sri Lanka in Japan. MORE..

27 Feb 2020 (12:50 PM)

Resource : Ada Derana