Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Adarei Man Adarei - ආදරෙයි මං ආදරෙයි
Advertisement
Ada Derana News

Prime Minister Mahinda Rajapaksa requested South Korea to consider increasing the number of employment opportunities allocated for Sri Lanka. MORE..

23 Jan 2022 (10:22 AM)

Two more Members of Parliament were tested positive for Covid-19, Ada Derana learns. MORE..

22 Jan 2022 (6:31 PM)

The deadline for submitting applications for the G.C.E. Ordinary Level exam for the year 2021 has been extended. MORE..

22 Jan 2022 (5:29 PM)

Resource : Ada Derana