Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Uthuwankande Saradiyel - උතුවන්කන්දේ සරදියෙල්
Advertisement
Ada Derana News

United States (U.S.) Secretary of State Michael R. Pompeo is expected to arrive in Sri Lanka today (27) for two-way discussions. MORE..

27 Oct 2020 (10:22 AM)

The Ministry of Health is currently looking into admitting asymptomatic COVID-19 patients into specialized centers instead of hospitalization, stated Chief Epidemiologist Dr. Sudath Samaraweera. MORE..

27 Oct 2020 (4:24 PM)

The Colombo Fort Magistrate s Court today (27) rejected the bail application submitted by MP Rishad Bathiudeen. MORE..

27 Oct 2020 (2:18 PM)

Resource : Ada Derana