Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
...
Dramas Info - නාට්‍ය තොරතුරු
1 2 3 view all
News - ප්‍රවෘත්ති
1 2 3 view all
The Voice Teens Sri Lanka
1 2 3 view all
Movie Info - චිත්රපට තොරතුරු
1 2 3 view all
Reality Shows - රියැලිටි වැඩසටහන්
1 2 3 view all
Cookery programmes ආහාර පිසින වැඩසටහන්
1 2 3 view all
LakvisionTV Italy - ලක්විෂන් ඉතාලි
1 2 3 view all
Music Programes - සංගීත වැඩසටහන්
1 2 3 view all
Live Musical Shows - සජීවී ප්‍රසංග
1 2 3 view all
Comedy - විහිළු කතා
1 2 3 view all
Sinhala Hadakau හඬ කැවූ නාට්‍යය
1 2 3 view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1555 views
view all items
From Hiru TV
Posted by LakvisionTV
193 views
view all items
From Hiru TV
Posted by LakvisionTV
1035 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
2577 views
view all items
From Hiru TV
Posted by LakvisionTV
286 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
3562 views
view all items
From Hiru TV
Posted by LakvisionTV
1382 views
view all items
Political Programs - දේශපාලන වැඩසටහන්
1 2 3 view all
Entertaining Programes විනෝදාස්වාද
1 2 3 view all
Sports - ක්‍රීඩා
1 2 3 view all
Siyatha TV Dramas සියත ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Divithura - දිවිතුරා
1 2 3 view all
Derana TV Dramas ටීවී දෙරණ ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
641 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
488 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
46 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
374 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
785 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
669 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
74 views
view all items
Neela Pabalu - නීල පබළු
1 2 3 view all
Hiru TV Tele Dramas - හිරු ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
ITN Dramas - ස්වාධීන රූපවාහිනි ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Kiya Denna Adare Tharam - කියා දෙන්න ආදරේ තරම්
1 2 3 view all
Rupavahini Dramas රූපවාහිනී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Swarnavahini Dramas ස්වර්ණවාහිනී නාට්‍යය
1 2 3 view all
Sirasa TV Dramas සිරස ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
61 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
333 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
721 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
115 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
177 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
199 views
view all items
Sangeethe - සංගීතේ
1 2 3 view all
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
534 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
710 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
897 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
811 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
842 views
view all items
Deweni Inima - Teledrama
1 2 3 view all
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
488 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
654 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
770 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
702 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
695 views
view all items
TV1 Tele Drama - ටීවී1 නාට්‍යය
1 2 3 view all
Me Adarayai - Tele Drama
1 2 3 view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
10653 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
4071 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
3997 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
3142 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
3576 views
view all items
Astrology - ලග්න පලාපල
1 2 3 view all
MP3 Song - සිංහල සිංදු
1 2 3 view all
Complete Dramas සම්පූර්ණ ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Radio Programes - ගුවන් විදුලි වැඩසටහන්
1 2 3 view all
Dharma Deshana - ධර්ම දේශනා
1 2 3 view all
Music Videos - සිංහල සිංදු වීඩියෝ
1 2 3 view all
Discussions & Documentary Edutainment
1 2 3 view all
Prema Dadayama 4 - ප්‍රේම දඩයම 4
1 2 3 view all
Sinhala Movie - සිංහල චිත්‍රපට
1 2 3 view all
Tamil Programes
1 2 3 view all
Advertisement
Ada Derana News

President Ranil Wickremesinghe says the agreements reached at COP27 have once again failed to place the nations of the world on a complementary and progressive course of redress. MORE..

30 Nov 2022 (2:10 PM)

A grant of USD 28 million provided by China has been utilized to ensure the supply of 14 vital medicines required, Minister of Health Keheliya Rambukwella says. MORE..

30 Nov 2022 (1:23 PM)

The testing of those driving under the influence of narcotics and other abusive substances will commence from next year, State Minister Lasantha Alagiyawanna has assured. MORE..

30 Nov 2022 (12:36 PM)

MP Namal Rajapaksa says the proposals of the National Council sub-committee on national policies pertaining to the report compiled by the cabinet-appointed committee on power sector reforms in Sri Lanka will be presented to the National Council on December 08. MORE..

30 Nov 2022 (12:08 PM)

The fifth day of the debate on the committee stage or the third reading of the Appropriation Bill for the fiscal year 2023 has commenced in Parliament, today (Nov 29 at 09.30 a.m. MORE..

30 Nov 2022 (11:11 AM)

A few showers will occur in Northern and Eastern provinces and showers or thundershowers can be expected in parts of Sabaragamuwa province and in Galle and Matara districts in the afternoon or at night, the Department of Meteorology says. MORE..

30 Nov 2022 (8:49 AM)

Minister Mahinda Amaraweera has sent a letter in response to the executive council meeting summoned by former President Maithripala Sirisena as the Chairman of the United People s Freedom Alliance (UPFA) on November 30. MORE..

30 Nov 2022 (1:29 AM)

MP Prof. Channa Jayasumana has attributed the ongoing medicinal shortage in the country to the dollar crisis, and a lack of communication among the relevant authorities. MORE..

30 Nov 2022 (1:28 AM)

The Sri Lanka Navy intercepted five Indian trawlers carrying 24 Indian fishermen poaching in Sri Lankan waters last evening (Nov 28). MORE..

30 Nov 2022 (1:00 AM)

The Committee on Public Accounts COPA revealed that the total arrears of taxes, penalties and interest in due to the Inland Revenue Department as at June 30th, 2022 is Rs. 773 billion. MORE..

30 Nov 2022 (12:26 AM)

The Public Utilities Commission of Sri Lanka (PUCSL) has approved power interruptions of two hours and 20 minutes for tomorrow (November 30). MORE..

29 Nov 2022 (9:10 PM)

President Ranil Wickremesinghe has questioned the actions of monks in the recent past, accusing several of them who enter universities do so as monks, however, leave as laymen. MORE..

29 Nov 2022 (7:36 PM)

Sri Lanka Police today (Nov 29) confirmed that the individual who was hacked to death in Mattakkuliya yesterday (Nov 28) was, in fact, a suspect arrested in connection with the Easter Sunday attacks in 2019. MORE..

29 Nov 2022 (6:53 PM)

Major General Channa Weerasuriya has been appointed as the Chief of staff of the Sri Lanka Army, the Army Media Division reported. MORE..

29 Nov 2022 (6:42 PM)

Cabinet Spokesman Bandula Gunawardena has assured that efforts are currently underway to provide relief measures to students who were unable to attend school owing to various issues in the recent past. MORE..

29 Nov 2022 (5:44 PM)

As per data released by Sri Lanka Customs, the earnings from merchandise exports have exceeded USD 11 billion from January to October 2022, the Export Development Board (EDB) says. MORE..

29 Nov 2022 (4:11 PM)

The third secretary of Sri Lanka Embassy in Oman, E. Kushan who was arrested earlier today in connection with the human trafficking ring, has been placed behind bars on remand until December 13. MORE..

29 Nov 2022 (3:25 PM)

Prime Minister Dinesh Gunawardene has announced that MP Sagara Kariyawasam was named as the representative from the governing party for the Constitutional Council. MORE..

29 Nov 2022 (3:14 PM)

A petition has been filed at the Court of Appeal seeking a writ order for the arrest of Senior Deputy Inspector General of Police (SDIG) Deshabandu Tennakoon and to produce him before the courts by naming him a suspect in the case related to the attack carried out on "GotaGoGama" protest site at Galle Face Green on May 09, 2022. MORE..

29 Nov 2022 (2:40 PM)

Six containers of powdered milk stocks stuck at the Colombo Port had been imported in violation of import-export regulations, State Minister of Finance Ranjith Siyambalapitiya says. MORE..

29 Nov 2022 (1:33 PM)

Resource : Ada Derana