Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Adarei Man Adarei - ආදරෙයි මං ආදරෙයි
Advertisement
Ada Derana News

Media Minister Bandula Gunawardane has informed all heads of state-owned print and electronic media institutions to step down from their respective posts, Ada Derana learns. MORE..

27 May 2022 (8:40 PM)

The government will launch a rapid renewable energy generation plan from the 1st of June, says the Minister of Power and Energy Kanchana Wijesekara. MORE..

28 May 2022 (4:29 AM)

Showers or thundershowers will occur at times in Western, Sabaragamuwa and North-Western provinces and in Kandy, Nuwara-Eliya, Galle and Matara districts, the Department of Meteorology says. MORE..

28 May 2022 (8:57 AM)

Resource : Ada Derana