Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Siyatha TV Dramas සියත ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
Advertisement
Ada Derana News

Air Vice-Marshal Sudarshana Karagoda Pathirana has been appointed as the 18th Commander of Sri Lanka Air Force (SLAF). MORE..

30 Oct 2020 (10:39 AM)

Police Spokesperson DIG Ajith Rohana says 22 police officers including Special Task Force (STF) officers were tested positive for Covid-19. MORE..

30 Oct 2020 (1:26 PM)

The members of the public are requested to refrain to from visiting the vacation spot in the central highlands, Nuwara-Eliya as Covid-19 infections continue to surge in the area, says Nuwara-Eliya District Secretary M.B.R. Pushpakumara. MORE..

29 Oct 2020 (8:56 PM)

Resource : Ada Derana